Der er øgede helbredsproblemer i befolkningen og overalt er sundhedsfremme-initiativer sat i værk. Projekt Sundhedsfremmetil søs, i samarbejde med Center for Maritim Sikkerhed og Sundhed, Esvagt og Royal Arctic Line, sætter fokus på sundhedsfremmedende initiativer i den maritime branche.

 

OM PROJEKTET

Sundhedsfremme er blevet et centralt begreb i det offentlige debat og på den politiske dagsorden. Det skyldes de øgede helbredsproblemer i befolkningen som følge af overvægt, fysisk inaktivitet og rygning. Overalt i Danmark er sundhedsfremmeinitiativer sat i værk, noget som også er smittet af i den maritime branche. Med udgangspunkt i et ønske om at forbedre de søfarendes sundhed og trivsel, indgik ledelserne i rederierne Esvagt og Royal Arctic Line i 2007 i et 3-årigt projekt med Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed, Syddansk Universitet og SEA HEALTH & WELFARE.

Projektet "Sundhedsfremme til søs" støttes af Den Danske Maritime Fond, og vil sætte fokus på, hvorledes sundhedsfremmende interventioner bedst implementeres og fastholdes i den maritime branche. Det er vigtigt at understrege, at deltagelse er frivillig for den enkelte.

 

Formål

Det overordnede formål med projektet er at forbedre helbred, sundhed og trivsel hos søfarende. Der bruges metoder som har vist sig at have en dokumenteret effekt i land, hvorfor indsatsen er fastholdt over længere tid.

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i projektet:

  • Hvor intensiv opfølgning bør man anbefale for at opnå en ændring i livsstilsadfærd?
  • Hvilken betydning har forskellige faktorer for ændring i livsstilsadfærd (fysiske rammer på skibene, opbakning fra kollegaer og ledelse både i land og på skibene, opbakning fra familie i hjemmeperioden m.m.)?
  • Har et projekt med fokus på sundhedsfremme og arbejdspladstrivsel betydning for sygefravær og arbejdspladsfastholdelse?
 

Metoder

Projektet er et udviklingsprojekt, som ved hjælp af dels kvantitative (spørgeskemaundersøgelse, helbredsdata mv.) og kvalitative (interviews, deltagerobservation mv.) metoder ønsker at evaluere effekten af en række sundhedsfremme interventioner på de enkelte deltageres livsstil, fysiske kapacitet og arbejdspladstrivsel. Endvidere ønskes det afdækket, hvorledes interventionerne bedst implementeres og fastholdes i den maritime branche. Der gennemføres en sundhedsprofil for deltagerne både som opstart på projektet og som afslutning på projektet.

Interventioner som tilbydes de ansatte omfatter: fysisk træningsvejledning, hovmesterkursus med fokus på viden om sund kost såvel som tilberedningen og formidlingen heraf, rygestop kursus samt personlig samtale om arbejdspladstrivsel.

 

Status og foreløbige resultater

Over 50% af de ansatte i begge rederier har i 2007/2008 besvaret første spørgeskemaundersøgelse, og heraf har ca. 75%, efter eget ønske, modtaget en sundhedsprofil og ca. 50% har fået en personlig træningsvejledning. Fra Esvagt deltager også landpersonale som en selvstændig gruppe.

I forbindelse med projektet er der afholdt fire kurser for "Søens gastronomiske folk" i løbet af 2008, og der vil i foråret 2009 blive afholdt yderligere kurser, idet rederierne har besluttet at tilbyde det til alle deres hovmestre/cateringofficerer.

Der har været afholdt to rygestopkurser, men med en lav deltagelesprocent fra de ca. 10-20% af de ansatte, som havde angivet ønske om deltagelse i et sådant kursus. Muligheden for yderligere kurser eller alternative strategier undersøges.

Projektet indgår i et Ph.d.-studie som er afsluttet i 2013.