Det gode arbejdsliv til søs er en spørgeskemaundersøgelse om trivsel. Den er gennemført som en temperaturmåling på brancheniveau, og det er første gang, der er gennemført så bred en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø til søs. 

 

Formål

Formålet med trivselsundersøgelsen er få viden om, hvad der skaber gode og attraktive arbejdspladser til søs, og hvor fremtidens trivsels-udfordringer ligger. Undersøgelsen er med til at give mere præcis viden om forholdene til søs og mulighed for at arbejde strategisk med at fremme attraktive arbejdspladser og et godt arbejdsklima. Den er blevet til med opbakning fra både rederier og de søfarendes organisationer, som alle er interesserede i det øjebliksbillede af trivslen til søs, undersøgelsen giver.

 

Undersøgelsens hovedresultater

Her finder du et ekstrakt af hovedresultaterne fordelt på undersøgelsens i alt 10 områder. De fleste af spørgsmålene er stillet på den måde, at den sejlende skal tage stilling på en fempunktsskala. Det har også været muligt at svare "Ved ikke". For hvert udsagn er resultatet gengivet som procentfordeling samt et gennemsnit. Gennemsnittet er beregnet ud fra fempunktsskalaen, hvor 1 er det lavest mulige gennemsnit og 5 er det højest mulige gennemsnit. "Ved ikke" indgår ikke i gennemsnitsberegningen. Midterpunktet for skalaen er således 3. 4 er tilfreds/enig, og 5 er meget tilfreds/meget enig.

 

Generelt høj trivsel

 • Tilfredsheden, motivationen og engagementet ligger alt i alt ganske godt med 80% meget tilfredse eller tilfredse (gennemsnit på 3,9).
 • God social støtte.
 • Stærk fællesskabsfølelse blandt kollegerne (siger 82%).
 • Der er en god stemning kollegerne imellem, både i arbejds- og i fritiden (85-87% enighed og gennemsnit på 4,0).
 • 91% er meget enige eller enige i, at deres helbred overordnet set er godt (gennemsnit på 4,3).
 

Indflydelse i arbejdet

 • Indflydelse i arbejdet ligger lidt over middel, dog med danskere og vesteuropæere i den lave ende.
 • Især i forhold til om rederiet eller organisationen i land responderer på ønsker og forslag fra besætningen samt spørgsmålet om, hvor stor tiltro der er til rederiet i land, føler danskere og andre vesteuropæere sig ikke imødekommet i lige så høj grad, som undersøgelsens øvrige nationaliteter.
 

Mening i arbejdet

 • Fordelingen af arbejdsopgaver opleves som retfærdig, især blandt filippinere og øvrige asiater.
 • Administration og udefrakommende kontrol opleves som et problem af en del af skibsførerne og seniorofficererne.
 

Forudsigelighed

 • 90% føler, at de har overblik over deres arbejde (gennemsnit på 4,1).
 • 82% føler, at de ved, hvad der forventes af dem (gennemsnit på 4,0).
 

Belønning

 • Filippinere og østeuropæere føler, at de får anerkendelse for deres arbejde (gennemsnit på 4,1).
 • Danskerne ligger lidt lavere med et gennemsnit på 3,4.
 • Generelt føler de sejlende, at de bliver behandlet refærdigt.
 

Krav

 • Den enkelte føler, at han eller hun selv har de fornødne kompetencer, mens kollegerne i lidt mindre grad har kompetencerne i orden.
 • De fleste føler en høj grad af overblik i arbejdet.
 • Det er primært danskerne som gruppe og seniorofficererne som gruppe, der oplever, at deres arbejde hober sig op.
 • Der er ingen umiddelbar sammenhæng mellem ophobning af arbejde og frekvensen af havneanløb.
 • 1/5 oplever, at arbejdet tager så meget energi, at det går ud over privatlivet. Tallet er dog lavere end i tilsvarende undersøgelser på land.
 

Fællesskab og isolation

Filippinerne er oftest sammen med kolleger om bord i fritiden, og foretrækker i højest grad samvær med kolleger af samme nationalitet.

 • Seniorofficerer er mindre sammen med kolleger i fritiden, end andre stillingsgrupper.
 • 1/5 føler sig isoleret hjemme pga. arbejdet til søs, 16% oplever en konflikt mellem arbejde og hjemmeliv.
 

Ledelse

 • Filippinerne og gruppen øvrige nationaliteter er meget tilfredse med ledelsen om bord.
 • Danskerne (og i nogen grad øvrige vesteuropæere) er langt mindre tilfredse.
 • I stort set alle spørgsmål om ledelse ligger danskerne lavere i gennemsnitsbesvarelsen, end alle de andre nationaliteter.
 • Især konflikthåndtering, koordinering af holdninger og værdier, planlægning af arbejdet samt initiativer til forbedring af trivsel, er danskerne utilfredse med.
 

Hviletid

 • Rammerne for at overholde hviletid er i nogen udstrækning til stede. 69% føler, at de kan organisere arbejdet, så hviletiden bliver overholdt.
 • 18% har svært ved at overholde hviletiden.
 • Der er en høj sammenhæng mellem graden af overholdelse af hviletid og, hvor gode rammerne for overholdelse af hviletid er. 1/5 arbejder mere, end de registrerer. For seniorofficerer er tallet 1/3.
 • Lige knap halvdelen af de sejlende (48%) føler, at de hver især har stor indflydelse på overholdelse af hviletiden.
 • Der er umiddelbart ingen sammenhæng mellem antallet af havneanløb og overholdelse af hviletid.
 

Mobning, seksuel chikane, vold og trusler om vold

 • Mobning opleves af 3% mindst en gang om måneden.
 • 7% oplever det af og til.
 • På disse områder er der ikke umiddelbart nogen alarmerende problemer.