I forbindelse med opmærksomheden omkring brug af epoxyprodukter i vindmølleindustrien, er problematikken vedrørende brugen af epoxy baseret maling inden for søfarten blevet endnu mere aktuel. vi holder dig opdateret på epoxy her.

 

arbejdet med epoxymaling

Flere søfolk følger bekymret debatten om ansatte, som er blevet syge af at arbejde i vindmølleindustrien. Herudover kan det konstateres at brugen af epoxyholdige malinger om bord er steget gennem de sidste 10-15 år, hvor man tidligere brugte udendørs malinger, der ikke var 2-komponent malinger. Arbejdstilsynet har i sin redegørelse til ministeren vedrørende sagerne i vindmølleindustrien slået fast, at de mener, at de særlige danske regler for epoxy og isocyanat er tilstrækkelige til at beskytte de ansatte, men at det er vigtigt, at de følges.

Malinger, der indeholder epoxy, har et kodenummer på -5 efter bindestregen. Du kan se i kodenummerskemaet hvad kodenumrene før og efter stregen betyder.

Se kodenummerskema for maling

Der findes mange indholdsstoffer i malingerne foruden epoxy. Det forreste kodenummer kan variere, da det afhænger af indholdet af organiske opløsningsmidler. Ofte har de malinger, man anvender udendørs om bord på skibe, et kodenummer før bindestregen på 4-. Når malingen indeholder opløsningsmidlet Xylen, som de fleste udendørsmalinger gør, vil det også indeholde Ethylbenzen. Ethylbenzen anses for at være kræftfremkaldende.

 

vigtigste bestemmelser

Det er vanskeligt helt kort at beskrive, hvordan skibene skal være indrettet, for at der må anvendes epoxy, og hvilken krav der stilles til personligt beskyttelsesudstyr. Det er nemlig alle bestemmelserne i kapitel II A, B og C i Meddelelse A fra Søfartsstyrelsen, der gælder for dette arbejde, men de vigtigste bestemmelser er:

Før arbejdet

 • Der skal overvejes substitution. Kan der anvendes et mindre farligt produkt, der er teknisk egnet til opgaven?

 • Der er krav om uddannelse, når der arbejdes med farlige kemikalier. For malearbejde er dette beskrevet i filmen og det tilhørende hæfte ”Kemikalier. Pas på dig selv og andre – fra viden til praksis”. Hæftet er målrettet arbejdslederen - og maling er beskrevet i kapitel 10.

 • Personer med eksem, allergi eller astma må ikke arbejde med epoxy.

 • Påføring ved sprøjtning er forbudt.

 • For alle malinger skal der udarbejdes en risikovurdering/APV og en arbejdspladsbrugsanvisning. Derudover skal der forefindes et sikkerhedsdatablad fra leverandøren. IT-programmet "Health and Safety at Sea" hjælper dig med at holde styr på kemikalierne om bord.

Under arbejdet

 • Andre må ikke opholde sig i nærheden. Området skal afspærres og der skal skiltes for epoxyarbejde. Det er vigtigt at afspærringen opretholdes i hele udhærdningstiden. Denne variere og afhænger af temperaturen – se arbejdspladsbrugsanvisningen eller det tekniske datablad fra leverandøren.

 • Der skal være særskilte omklædningsrum med adgang til bruser for personer, der arbejder med epoxy. Dette kan evt. indrettes midlertidigt, mens arbejdet foregår. Håndvask skal være med ikke håndbetjent vandhane. Den personlige hygiejne er særlig vigtig og der skal vaskes hænder før toiletbesøg og måltider.

 • Brug gode arbejdsmetoder for at forebygge, fx rulle på langt skaft for at fjerne personen fra afdampningen.

 • Er overfladen der males 35 grader varm eller derover skal det forreste kodenummer forhøjes med 1.

 • Da det er meget vigtigt, at al hudkontakt undgås, er det nødvendigt at bruge de rigtige personlige værnemidler. Dvs. at man skal anvende handsker, der beskytter (fx 4H eller Nitril handsker) og skifte disse efter brug (max. 4 timer). Der skal også anvendes særlig beskyttelsesdragt og ansigtsskærm.

 • Andre sundhedsfarer – beskyttelse mod indånding: Du skal også være opmærksom på andre sundhedsfarer fra produktet end epoxyen fx opløsningsmidlerne. Her er det vigtigt at beskytte åndedrættet med den rigtige type åndedrætsværn (filtrerende eller luftforsynet) - brug kodenummerskemaet.

Download og print malerarbejde om bord på skibe - epoxy

 

ofte stillede spørgsmål

Vi får ofte spørgsmål om registrering af personer i en periode på 40 år, der har arbejdet med disse stoffer. Denne regel er knyttet til de kræftfremkaldende stoffer.

 • Hvilke åndedrætsværn, skal der anvendes? Et kodenummer på 4- betyder, at man skal anvende luftforsynet åndedrætsværn og ikke filtermaske eller den med motor (turbomaske), medmindre man kun pletmaler. Dette fremgår af bagsiden på kodenummerskemaet.

 • Er det ikke er nok, at vinden blæser opløsningsmidlerne væk på dækket? Udtrykket ”som vinden blæser” giver nok et svar på dette. Vinden kan ikke sammenlignes med et kontrolleret ventilationsanlæg indendørs og man har også en tendens til at male, der hvor der er læ, da malingen skal kunne holde. Hvis det er muligt at tilrettelægge det konkrete arbejde, må ventilationen (også gerne den naturlige) dog gerne indgå i den konkrete risikovurdering.

Vi anbefaler, at man tilrettelægger det sådan, at maling med disse 2-komponent produkter foregår på værft.

 

Artikler relateret til kemikalier