Malinger og rensemidler, der bruges i forbindelse med malerarbejde, skal være forsynet med et kodenummer. Derudover skal der på alle kemiske produkter være en etiket, der beskriver hvilke risici, der er forbundet med produktet, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, du bør tage.

 

Kodenumre

Kodenummeret består af to tal forbundet med en bindestreg, og det angiver, hvilke sikkerhedsforanstaltninger I skal træffe, når I bruger produktet, herunder personlige værnemidler og tekniske foranstaltninger som fx ventilation. Derfor kan kodenumre hjælpe med at skabe overblik, når I skal vælge produkter.

Tallet før bindestregen fastsætter sikkerhedsforanstaltninger for at undgå indånding af dampe.

Tallet efter bindestregen fastsætter sikkerhedsforanstaltninger for at undgå kontakt med hud og øjne samt eventuel indtagelse, fx ved rygning og spisning uden forudgående håndvask. Sikkerhedsforanstaltningerne sigter også på at beskytte mod direkte kontakt med sprøjtetåger.

Kodenummeret skal ifølge lovgivningen være forsynet med et årstal. Kodenummeret bliver nemlig udregnet efter en bekendtgørelse, og årstallet viser, hvilket år denne bekendtgørelse er fra. Den sidste bekendtgørelse blev udgivet i 1997.

Søfartsstyrelsen har udarbejdet et kodenummerskema som vejleder i reglerne om kodenummererede produkter. Skemaet er beregnet til at blive ophængt i malershoppen. I skal til indendørs malearbejde anvende produktvalgsskemaet, der bl.a. fortæller, at ved almindelige påvirkninger og funktionskrav skal der anvendes vandbaserede malinger. Ved indendørs malearbejde skal der etableres ventilation, hvis det fremgår af skemaet. Skemaet på side 2 angiver de personlige værnemidler og det særlige arbejdstøj, der skal anvendes ved malearbejde med forskellige typer malinger og ved forskellige arbejdssituationer. Reglerne findes i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, Kapitel II B.

Når I skal vælge eller skifte mellem produkter, skal I vælge det produkt med det laveste kodenummer - hvis der ikke er tekniske eller økonomiske årsager til at vælge et andet. Det siger lovgivningen.

Kodenummerskema for maling (DK)

Code number table for paint (UK)
 

Kodenummer
 
 


Drejer det sig om to-komponent produkter, bør I tage udgangspunkt i kodenummeret for brugsblandingen. Hvis to produkter har samme kodenummer, skal I inddrage øvrige oplysninger, for at finde ud af, hvilket der er mindst skadeligt. Det vil sige, Risikosætninger (R-sætninger) og oplysninger om de stoffer, som produktet indeholder.

 

Mærkning af kemikalier

Fra den 1. juni 2017 skal fareetiketten på kemiske produkter følge CLP.

Se overgangen fra de gamle symboler til de nye piktogrammer her

Faresymboler
 

Fareetiketten indeholder oplysninger om:

  • Handelsnavn

  • Leverandørens/producentens/importørens navn, adresse og telefonnummer

  • Mængde

  • Indholdsstoffer, som giver anledning til fareklassificeringen

  • Farepictogrammer

  • Signalord enten Fare eller Advarsel (Fare angiver den største risiko)

  • H-sætninger (H står for Hazard)

  • P-sætninger (P står for Pecautionary)

  • EUH-sætning (Særlig EU sætninger)

Et kodenummer (mal-koden) bør være på etiketten, hvis det er maling, rensemiddel, klæbemiddel, affedtningsmiddel eller fortynder. Hvis kodenummeret ikke står på etiketten, skal leverandøren oplyse det skriftligt på en anden måde.

Ved omhældning skal du ALTID kopiere fareetiketten over på den nye beholder, så du kan se, hvad der er i beholderen og hvilke forholdsregler, der skal tages i tilfælde af uheld. Etiketten gør det ikke ud for en arbejdspladsbrugsanvisning. En arbejdspladsbrugsanvisning oplyser yderligere om, hvordan du skal håndtere produktet.

Hvis I er i tvivl, så kontakt SEA HEALTH& WELFARE.

 
 

Artikler relateret til kemikalier