Ved arbejde med svejsning er der flere ting, du skal tage højde for. Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig til bl.a. svejserøg og stråling.

 

Uddannelse

Det er absolut nødvendigt, at operatører og arbejdsledere er uddannet i:

  • Sikker brug af materiellet.

  • Metoderne.

  • Fremgangsmåderne ved en nødsituation.

Reglerne på land kræver uddannelse i de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved svejsning. Dette er til søs erstattet med, at der i de søfartsmæssige uddannelser i forbindelse med værkstedskurser indgår et modul om de sundhedsskadelige påvirkninger. For besætningsmedlemmer, der ikke har fået en sådan undervisning, har vi udarbejdet en film om svejsning. Filmen hedder "Svejsning om bord" og kan bestilles på vores webshop.

Køb DVD'en "Svejsning om bord"

 

Stråling fra lysbuen

Lysbuen frembringer:

  • Ultraviolet stråling (kan beskadige hud og øjne).

  • Synligt lys (kan blænde øjnene og forringe synet).

  • Infrarød (varme) stråling (kan beskadige hud og øjne).

En sådan stråling kan være direkte eller reflekteret fra overflader så som blankt metal eller lystfarvede genstande.

Beskyttelse af øjne og ansigt
Ansigtet og øjnene skal være beskyttet med ansigtsmasker forsynet med passende øjenbeskyttelsesfiltre.

Beskyttelse af legemet
Legemet skal være beskyttet med passende beklædning. Brug af nakkebeskyttelse kan være nødvendig mod reflekteret stråling.

Beskyttelse af personer i nærheden af en lysbue
Det anbefales at anvende ikke-reflekterende gardiner eller skærme for at adskille svejseoperatøren og personer fra lysbuestrålingen. Der skal endvidere advares mod risikoen for stråling fra lysbuen ved skiltning eller personvagt.

 

Svejserøg

Lysbuesvejsning og lignende processer frembringer svejserøg, som forurener luften omkring arbejdet. Svejserøg er en variabel blanding af luftbårne gasser og fine partikler, som medfører en sundhedsrisiko, hvis de indåndes eller nedsvælges. Svejserøg anses for at være kræftfremkaldende.

Graden af risiko vil afhænge af:

  • Røgens sammensætning.

  • Koncentrationen af røgen.

  • Varigheden af påvirkningen.

Svejserøgen kan reguleres ved hjælp af en bred vifte af foranstaltninger, f.eks. ved udsugning og ventilation, teknisk styring, arbejdsmetoder og personlig beskyttelse.

Først er det nødvendigt at se på, om påvirkning kan forhindres ved helt at udelukke udvikling af svejserøg. Hvis dette ikke kan opnås, skal foranstaltninger til at reducere mængden af svejserøg undersøges, og derefter skal det overvejes at fjerne svejserøgen ved kilden. Brugen af åndedrætsværn skal ikke overvejes, før alle andre muligheder er blevet udelukket. Normalt skal åndedrætsværn kun bruges som en foreløbig foranstaltning. Der kan imidlertid være omstændigheder, hvor det foruden ventilation kan være nødvendigt at bruge personlige værnemidler.
På faste arbejdspladser, hvor der lejlighedsvis foretages svejsning skal der forefindes lokaludsugning ved svejsepladsen. Ved svejsning på ikke-faste arbejdspladser skal der normalt anvendes mobil svejseudsugning.

 

Beskyttelse mod elektrisk stød

Operatøren skal træffe foranstaltninger for at være isoleret fra elektroden, fra arbejdsemnet og fra jordforbundet metal i nærheden. Normalt kan dette opnås med tørre handsker uden huller, tøj, hovedbeklædning, fodtøj og tørt underlag, isolerende måtter og lignende. Arbejdslederen skal afgøre, om den foreslåede metode til at opnå isolation er passende. Operatøren skal være opmærksom på, at direkte berøring med begge klemmer på svejsestrømkilden eller dens forbindelser, kan være livsfarligt. Operatøren skal også være opmærksom på, at en metalstige eller et stillads, kan skabe en omgivelse med forøget risiko for elektrisk stød.

 

Adskillelse af svejsekredsen

Elektrodeholdere og brænderkredse skal være afbrudt ved svejsestrømkilden, når de ikke er i brug. Elektroder for manuel svejsning skal fjernes fra elektrodeholderne, når svejseoperationen er færdiggjort, og hvis returlederen (stelklemmen) er fjernet, skal den være isoleret elektrisk fra skibet og andre ledende dele. Operatøren skal sikre sig, at stelklemmen enten er forbundet til arbejdsemnet eller isoleret fra skibet og andre ledende dele.

 

Vedligeholdelse af materiel og arbejdsforhold

Alt materiel skal være holdt i god stand. Det skal efterses, og i tilfælde af fejl skal det omgående repareres eller tages ud af drift. Gasbeholdere for beskyttelsesgas skal være anbragt eller fastgjort således, at de ikke kan væltes.

 

Brug

Alt materiel skal være anbragt, så det ikke udgør en risiko i gange, på stiger eller trapper, og det skal betjenes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

 

Lovgivning

Lovgivningen om svejsning findes i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-4 om arbejdsrum og arbejdssteders indretning og udstyr.

Svejserøg er kræftfremkaldende, hvilket fremgår af listen i Meddelse fra Søfartsstyrelsen A Kapital II C.

 

Artikler relateret til kemikalier