Når du arbejder på et danskflaget skib, skal der være en sikkerhedsorganisation, så snart der er fem personer om bord inkl. skibsføreren. sea health & welfare hjælper jer godt i gang med organisationens opgaver her.  

 

sikkerhedsorganisationen

Når du arbejder på et dansk flaget skib, er der krav om, at der skal være en sikkerhedsorganisation, så snart der er fem personer om bord inkl. skibsføreren. 
Hvis du er menig, skal du være med til at vælge en sikkerhedsrepræsentant, eller du kan selv blive valgt til sikkerhedsrepræsentant om bord af dine kollegaer. Hvis du er arbejdsleder, kan du blive udpeget af ledelsen om bord til at indgå i sikkerhedsorganisationen. Hvor mange medlemmer der skal være i sikkerhedsorganisationen afhænger af besætningsfastsættelsen. 

Selv om det er rederiet og skibsføreren, der har det overordnede ansvar for at arbejdsmiljøet er i orden, kræver lovgivningen også, at du som valgt sikkerhedsrepræsentant eller udpeget arbejdsleder i sikkerhedsorganisationen yder dit bidrag. Det har nemlig vist sig, at man får de bedste løsninger, der hvor medarbejderne inddrages i både arbejdsmiljø løsninger og indførelse af disse.

Hvert år dør søfarende som følge af arbejdsulykker eller erhvervssygdomme til søs. Vi kender ikke tallene til søs, men på land i EU er der for hver, der død af en ulykke, 30 der dør af en erhvervssygdom. Og der er endnu flere der får nedsat deres livskvalitet, fordi de kommer til skade eller får langtidsvirkninger som fx dårlig ryg, eksem eller nedsat hørelse. Også det psykiske arbejdsmiljø – om vi trives på arbejdspladsen, konflikter eller kriser om bord har stor betydning for arbejdsmiljøet. 

Formålet med sikkerhedsarbejde i skibe er altså at fremme, sikre og vedligeholde et godt, sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det hedder ”sikkerhedsorganisationen”, sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg, men det er altså ikke kun sikkerhedskulturen og det at forhindre ulykker du skal være med til, men også til en forbedring af arbejdsmiljøet generelt. Derfor er arbejdet i sikkerhedsgrupperne og sikkerhedsudvalget meget vigtigt, og du skal være med i dette arbejde, der går på tværs af den normale organisation om bord. Dette bliver udfordrende og spændende. Der følger både ansvar og pligter med, men det giver dig også nogle rettigheder.

I IT-programmet "Health and Safety at Sea" kan du finde værktøjer for sikkerhedsorganisationen såsom dagsorden og referat skabeloner. Senere vil vi også få et ulykkes opklarings værktøj her.

 

Hvad er arbejdsmiljø? - Sikkert ud og hjem

Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale faktorer, der påvirker den ansatte i forbindelse med jobbet. Med andre ord er det de relationer og vilkår, som gælder på arbejdspladsen. Belønningen ved arbejdet i sikkerhedsorganisationen er, at man kan komme sikkert hjem til sin familie uden skader eller sygdomme. Man kan også på lang sigt selv være herre over, på hvilket tidspunktet man ønsker at gå på pension, fordi man ikke bliver nedslidt, har fået en erhvervssygdom eller været ude for en ulykke, når arbejdet i sikkerhedsorganisationen fungere efter hensigten.

 

arbejdet i sikkerhedsudvalget

De forskellige regler for, hvem der skal deltage i sikkerhedsudvalgsmøder er minimumskrav på et dansk skib. Hvis man ønsker, at flere deltager på møderne, er det også ok. Nogle vælger, at det er hele besætningen, der deltager eller at andre personer deltager som observatører i udvalgets møder. Det kan fx være maskinchefen, der også er vedligeholdelseschef og derfor er ansvarlig for at nogle af beslutningerne føres ud i livet. Det kræver dog ifølge lovgivningen, at der er enighed om det. Det er dog vigtigt at forstå, hvorfor sikkerhedsorganisationen er sammensat, som den er. Der er som udgangspunkt lige mange arbejdsledere og repræsentanter fra de menige og så skibsføreren som formand. Dette hensyn er der, fordi den demokratiske tankegang med sikkerhedsarbejdet er, at alle skal have indflydelse, høres og medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet om bord.

Arbejdet i sikkerhedsudvalget bør også indeholde emner af mere strategisk karakter, hvor man kigger frem og forebygger samt sætter sig nogle mål for arbejdsmiljøarbejdet om bord.

Eksempler på opgaver som I i sikkerhedsudvalget skal tage jer af:

  • At planlægge, lede og koordinere sikkerhedsarbejdet om bord.
  • Registrere arbejdsmiljøproblemer og rådgive besætningen, skibsledelsen og rederi ved løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål.
  • Holde jer orienteret om lovgivning der er fastsat for at beskytte arbejdstagerne om bord.
  • Medvirke til opstilling af principper for tilstrækkelig oplæring og instruktion samt at kontrollere at dette bliver overholdt.
  • Sørge for at årsagerne til ulykker og/eller erhvervssygdomme undersøges og sørge for foranstaltninger, der hindrer gentagelse.
     

"Når de selv kommer med løsningerne, så er der ejerskab lige med det samme, og det virker ganske anderledes,
end hvis det bliver trukket ned over hoved på dem. Sådan reagerer jeg også selv.” 
John Agathon, Maskinchef Færge.

 

møder og referater

Møder om bord er et vigtigt redskab til at sikre en god kommunikation og sikre, at alle føler sig hørt og informeret. Møder i sikkerhedsudvalget handler både om informationer, diskussioner og beslutninger. Det vil ofte være forskellige punkter på dagsordenen, der har forskellig karakter. Du kan måske forberede dig til mødet ved at se på dagsordenen og gøre dig klart hvilke punkter der er til henholdsvis information, diskussion og beslutning. Så du er forberedt, når I fx skal diskutere. 

Det er måske en idé at diskutere det først i sikkerhedsgruppen, så I måske kan være enige om hvad I vil mene til mødet. Du kan også have meget glæde af at starte med at læse de seneste mødereferater fra sikkerhedsudvalgets møder. Hvad er foreslået er det ført ud i livet og hvad skal det næste være I skal i gang med at forebygge. 

Sikkerhedsudvalget skal ifølge lovgivningen holde møde mindst en gang i kvartalet samt hvis der indtræffer alvorlige ulykker eller hændelser, der har eller kunne have medført ulykker eller sundhedsskader. Ofte vil man specielt på langfart holde et sikkerhedsudvalgsmøde om måneden. Du kan finde dagsorden og skabelon for sikkerhedsudvalgsmøder i IT-programmet "Health and Safety at Sea"

Referatet skal som minimum indeholde hvilke beslutninger der er truffet, hvem der er ansvarlig for at beslutningerne bliver gennemført og hvornår.