Når I har gennemført en risikovurdering, er det vigtigt at kontrollere, om den nu også virker i praksis. Her finder du mere om opfølgning på risikovurderingen.

 

Opfølgning

Det kan være, at nogle af de forebyggelsesmetoder, I har benyttet, har medført nye risici, som I ikke tog højde for i første omgang. Herefter gælder det om at få implementeret arbejdsmetoden om bord. At arbejde med risikovurdering er en løbende proces og skal bruges som et dynamisk redskab. Derfor skal jeres forebyggende handlinger evalueres, når der sker noget nyt eller med jævne intervaller. Noget nyt kan være, hvis I oplever noget, der ikke er hensigtsmæssigt, mens I udfører arbejdet, hvis der er en near miss, eller hvis der sker en ulykke.
 

 

Risikovurdering - definitioner

Nedenfor har vi redegjort for nogle af de definitioner, der anvendes i samspil med risikovurdering. Alle definitioner er fra DS/OHSAS 18001.

Risikovurdering: Proces, hvor en risiko, der opstår på grund af en fare, evalueres under hensyntagen til eksisterende kontrolforanstaltningers tilstrækkelighed, og det afgøres, om risikoen er acceptabel.

Fare: Kilde, situation eller handling, der kan medføre skade i form af personskade eller arbejdsrelateret sygdom eller en kombination heraf.

Risiko: Kombination af sandsynlighed for forekomst af en farlig begivenhed eller en eksponering og alvoren af den skade eller arbejdsrelaterede sygdom, der kan forårsages af begivenheden eller eksponeringen.

Acceptabel risiko: En risiko, der er reduceret til et niveau, som organisationen kan tolerere under hensyntagen til sine juridiske forpligtigelser og sin egen arbejdsmiljøpolitik.