Vi har her samlet information om åndedrætsværn, hvilke arbejdssituationer, du skal benytte dig beskyttelsen, og om de forskellige typer af åndedrætsværn, der findes.  

 

åndedrætsværn

Åndedrætsværn bør kun bruges, hvis man ikke kan beskytte sig på andre måder. Det er bedre at erstatte et kemisk produkt med et, der er mindre farligt eller endnu bedre et ufarligt, men løsningen kan også være tekniske løsninger som lokaludsugning, lukkede systemer eller ventilation. Om bord på skibe er der dog arbejdssituationer, hvor man typisk vil bruge åndedrætsværn. Det kan være malearbejde, rustbankning eller i forbindelse med olie- og kemikalielaster, ved arbejde på manifold og i forbindelse med tankrensning. Hvilket åndedrætsværn man skal vælge afhænger af, hvilke stoffer man arbejder med, hvordan man arbejder med dem, og om kvaliteten og brugen af åndedrætsværnet er rigtig til den pågældende opgave.

 

Typer af åndedrætsværn

Det er to hovedtyper af åndedrætsværn, nemlig luftforsynet åndedrætsværn og filtrerende åndedrætsværn. Under filtrerende åndedrætsværn skelner man mellem turboudstyr og traditionelle filtermasker.

 • Filtrerende åndedrætsværn.
 • Traditionelle filtermasker.
 • Turboudstyr.
 

Filtermasker

En filtermaske kan være en helmaske eller en halvmaske med udskiftelig filter. Filtret kan beskytte mod væsketåger, støv samt dampe eller gasser. Filtret kan også være kombineret, så det beskytter mod flere ting. Der findes også filtrerende ansigtsmasker (populært kaldet papirmasker eller engangsmasker). Filtrerende ansigtsmasker bør have en udåndingsventil.

Helmasken beskytter bedst, fordi den er lettere at tilpasse til forskellige ansigtsformer end en halvmaske. Derved nedsættes utætheder, der kan forekomme mellem ansigt og maske. Også utætheder, der påvirkes af brugerens arbejdsbelastning og arbejdsforhold i øvrigt fx dårlige pladsforhold, nedsættes ved brug af helmasken. Men den er også tungere at bære, og den begrænser ens udsyn. 

Halvmasken er lettere og giver et bedre udsyn. Til gengæld er der risikoen for utætheder større, og halvmasken kan ikke benyttes af personer med skæg.

Ansigtsmasken er lettere og mere komfortabel, men det er vigtigt at vælge en godkendt type med regulerbare hovedstropper, udåndingsventil og tætningsring langs kanten. Der findes billige filtrerende ansigtsmasker (til støv) på markedet, som ikke må betegnes åndedrætsværn.

 

Turboudstyr

Turboudstyr findes med helmaske, halvmaske, hætte, hjelm eller skærm og virker ved at en turbomotor suger luften gennem filtret. Dette betyder, at der ikke som ved almindelig filtrerende åndedrætsværn er en begrænsning på tre timers brug pga. åndedrætsmodstand. Ved brug af turboudstyr skal man være opmærksom på, at dette skal være eksplosionssikkert, hvis det skal bruges i områder, hvor der er risiko for eksplosionsfare.

 

Luftforsynet åndedrætsværn

Luftforsynet åndedrætsværn beskytter bedst, fordi man bliver forsynet med luft, der ikke er forurenet. Filtermasker og turboudstyr filtrerer luften gennem et filter, men luften bliver hentet fra de forurenede omgivelser. Det luftforsynede åndedrætsværn findes også i to typer nemlig en type med slange til en kompressor og en type med trykflasker.

Luftforsynet åndedrætsværn findes også med hel- eller halvmaske, hætte eller visir, og det beskytter mod alle former for luftforurening. Det er altafgørende, at den luft der bruges i et luftforsynet åndedrætsværn er ren. Derfor skal kompressorens luftindtag placeres et sted, hvor der er ren luft, og mindst én gang om året skal luften kontrolleres ved luftudtaget til åndedrætsværnet. Denne kontrol kan foretages af skibet, hvis man har det nødvendige udstyr.

 

Valg af åndedrætsværn

Når man skal vælge det rigtige åndedrætsværn skal man helst vide:

 • Hvilke farlige stoffer og materialer er der i luften? Er det støv, væsketåger, dampe, gasser eller en kombination?

 • Findes der filtre, der beskytter mod de aktuelle luftforureninger. fx lavtkogende væsker med kogepunkt under 65 grader C (fx acetone), eller stoffer der optages dårligt på kulfilter? Hvor stor er koncentrationen?
 • Er det indendørs eller udendørs arbejde? Er der høj luftfugtighed, bør luftforsynet åndedrætsværn anvendes. Er der høje temperaturer vil fordampningen af organiske opløsningsmidler øges væsentligt.
 • Hvor giftige er stofferne? (Er der en grænseværdi). Kan stofferne lugtes? Hvis de ikke kan lugtes, kan filtrerende åndedrætsværn ikke anvendes, for så ved man ikke, hvornår filtret er opbrugt?
 • Hvor lang tid varer arbejdet?
 • Hvor fysisk belastende er arbejdet?
 • Er brugeren egnet til at bære åndedrætsværn? (Skæg, skægstubbe, briller, atypisk ansigtsform).
 • Er der fare for iltmangel? Her gælder særlige regler om sikkerhedsforanstaltninger, og det er ikke alle luftforsynede åndedrætsværn, der er egnede.
 • Gælder der særlige regler for arbejdet? (Fx kodenummerede produkter).

Når man skal vurdere hvilken type åndedrætsværn, der bør vælges ved en given koncentration, kan man bruge de beskyttelsesfaktorer, der angiver, hvor mange gange åndedrætsværnet nedsætter koncentrationen af sundhedsskadelige stoffer inde i masken. Beskyttelsesfaktoreren fremgår af masken, men er fastsat for en ideel situation, og den kan derfor kun anvendes som retningsgivende for hvilket åndedrætsværn, der bør anvendes ved en kendt og given forurening. Der findes også tre forskellige filterklasser for gas- og partikelfiltre, der bør indgå i valget. Luftforsynet åndedrætsværn med hætte beskytter mod de højeste koncentrationer, mens filtrerende ansigtsmaske klasse 1 beskytter mindst.

Det kan være vanskeligt at vurdere, hvor stor en koncentration der er i luften, men kodenummersystemet for malinger mv. hjælper med at vælge den rigtige type åndedrætsværn.

Hvis du fx skal male indendørs med en vandbaseret maling (med kodenummer 0-1), og den påføres med pensel eller rulle, er det ikke nødvendigt at anvende åndedrætsværn. Skal du derimod male udendørs med en maling (med kodenummer 4-3), og den påføres med pensel eller rulle, skal du, hvis det er en lille flade (under 4m2), anvende gasfiltermaske og ved maling af en stor flade anvende luftforsynet åndedrætsværn. Hvilket åndedrætsværn der skal anvendes til hvilken type malearbejde fremgår af værnemiddelskemaet, der findes i malershoppen.

 

Brug og vedligeholdelse

Åndedrætsværn er et personligt værnemiddel. Det betyder, at det kun bør anvendes af én person, ellers skal det desinciferes grundigt.

Brugeren skal være instrueret i brug, vedligeholdelse og opbevaring af åndedrætsværn. Følg brugsanvisningen og spørg leverandøren, hvis I er i tvivl. Filtre skal skiftes efter leverandørens anvisning. For gasfiltermasker skal filtret altid skiftes, når man kan lugte, at noget trænger gennem filtret. Endelig skal der advares mod at tro, at det tidspunkt, der er trykt på filtreret, har noget med brugstid at gøre. Tidspunktet er en lagerbestandighed. Brugstid og lagerbestandighed må endelig ikke forveksles.

Man må højest bruge filtermasker sammenlagt tre timer pr. arbejdsdag. Luftforsynet åndedrætsværn og turboudstyr må højest bruges sammenlagt seks timer pr. arbejdsdag. Der skal være passende pauser.

 

Godkendelse af åndedrætsværn

Åndedrætsværn indkøbt i EU skal være CE-mærket og opfylde de gældende standarder. Åndedrætsværn, der er indkøbt udenfor EU, skal have en kvalitet på mindst samme niveau.

 

Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om valg af åndedrætsværn i IT-programmet "Health and Safety at Sea", og du er selvfølgelig også velkommen til at spørge os i SEA HEALTH & WELFARE, hvis du har særlige spørgsmål til valg og brug af åndedrætsværn.