Hvis ikke du bruger den rigtige handske, kan din hud blive irriteret, og du kan risikere at udvikle eksem på hænderne. Her kan du læse om de gode arbejdshandsker, hvordan de beskytter huden, og hvordan du vælger den perfekte handske til din arbejdsfunktion. 

 

Hudens funktion

Hudens funktion er, ved hjælp af hornlaget, at beskytte mod at fremmede stoffer trænger ind i organismen. Vandopløselige stoffer optages kun i ringe grad gennem intakt hud, mens fedtopløselige stoffer fx opløsningsmidler optages hurtigt, fordi de kan trænge igennem hornlagets fedtlag. Jo større vandindholdet i hornlaget er, og jo højere temperaturen er, jo større er hudoptagelsen. Derfor er en af de vigtigste årsager til eksemer vådt arbejde med sæbe, rengøringsmidler, organiske opløsningsmidler eller ekstreme PH- påvirkninger fra sure eller basiske kemikalier. Hudoptagelse øges også, når der findes åbne sår eller andre skader på huden. Derfor er det også vigtigt at beskytte huden ved arbejde i kulde og varme samt ved arbejde, der kan medføre slitage, stik eller rivning.

 

Risiko for eksem

Konsekvensen af ikke at anvende de rigtige handsker kan blive eksem. Både irritativt og allergisk kontakteksem er en betændelseslignende tilstand i hudens hornlag, som viser sig ved rødme, hårdhed, blæredannelse samt evt. kløe. Man skal være opmærksom på, at kontakt med huden andre steder end på hænderne kan give eksem, fx hvor olievædet tøj gnider mod huden på forsiden af låret eller underarmene. Her er det vigtigt med god hygiejne, hyppig skift af arbejdstøjet og afvaskning af olien. I sikkerhedsdatabladet skal det anføres, hvis der er behov for beskyttelse af huden andre steder end på hænderne. Det kan dreje sig om fx forklæde, støvler eller decideret beskyttelsesdragt.

 

Valg af handsker

Når man skal vælge handsker, skal man undersøge en række spørgsmål, før man kan bestemme hvilken type handske, der skal bruges:

  • Hvilken belastning skal handsken beskytte imod: kemikalier, kulde, varme eller slitage?
  • Skal handsken kunne modstå stik eller rivning? 
  • Skal handsken beskytte underarmen?
  • Skal handsken give et godt og sikkert greb om værktøj, udstyr og lignende?
  • Er du allergisk overfor nogen handskematerialer?
  • Skal handsken dæmpe vibrationer?
  • Skal handsken reducere risikoen for elektrostatisk udladning?

Handsker skal være testet og godkendt af et autoriseret prøveinstitut. De skal være CE-mærket og overholde EN-standarderne. EN 420 beskriver de grundlæggende krav til handsker herunder handskestørrelsen, fingerfølingen og hudvenligheden. Derudover findes en lang række standarder for slidstyrke, skærefasthed, kemikaliebestandighed osv. Hvor der både er tale om beskyttelse mod kemikalier og arbejde, der stiller støre krav til slidstyrken, kan det være nødvendigt at tage en arbejdshandske udover kemikaliehandsken.

 

Arbejdshandsker

Arbejdshandsker beskytter mod en eller flere typer mekanisk påvirkninger som slitage, stik, vibrationer, kulde og varme – afhængig af typen. Arbejdshandsker er typisk strikkede eller lavet af læder, skind eller bomuld. Arbejdshandsker beskytter normalt ikke mod kemikalier. Der findes arbejdshandsker, der er beklædt med en gummi- eller plastbelægning. Det giver dem nogle af kemikaliehandskens egenskaber, men de beskytter alligevel ikke tilstrækkeligt.

 

Kemikaliehandsker

Kemikaliehandsker findes i mange materialer. De mest almindelige er: latex-gummi, nitrilgummi og PVC. Desuden findes dyrere handsker i butylgummi, vitron og PVA. Handskematerialet er meget afgørende for, hvor godt handsken modstår påvirkninger fra et kemikalie. Som det kan ses af skemaet, kan PVA-handsken anvendes til mange organiske opløsningsmidler, men de har en svaghed – de tåler ikke vand. Der kan opstå problemer, hvis produkterne indeholder flere forskellige stoffer. Her vil selv mindre mængder af et stof, der kan trænge igennem en bestemt handskemateriale, kunne virke som fængestof og føre andre stoffer igennem. Også stoffer som handsken ellers yder rimelig god beskyttelse imod.

Se oversigt over kemikaliegrupper og handskemateriale

 

I sikkerhedsdatabladet fra leverandøren kan man se, hvilke typer handsker leverandøren anbefaler til det pågældende kemikalie. Leverandøren skal således oplyse hvilke handsker, der er egnede til det pågældende produkt, og der skal være angivelse af handsketype og gennembrudstid. Men ofte skriver leverandøren blot ”Under arbejdet bæres dertil egnede beskyttelseshandsker”. Derfor må man ofte søge råd hos sin handskeleverandør.

Gennembrudstiden bliver regnet ud fra det øjeblik, handsken første gang er i kontakt med kemikaliet. Mange kemikalier har den egenskab, at de vandrer gennem handsken selv efter, at man er holdt op med at bruge kemikaliet. Gennembrudstiden er normalt baseret på målinger ved 22 grader C, men forhøjede temperaturer fx kropsvarme, opvarmede væsker samt evt. strækning af handskematerialet kan nedsætte gennembrudstiden. Derfor må handsken være en engangshandske i nogle arbejdssituationer.

Udendørsmalinger indeholder ofte opløsningsmidlet xylen. Hverken polychlorpren, butylgummi, PVC, naturgummi/naturlatex eller nitrillatex kan anvende til xylenholdige produkter. Kun Flourpolymer eller PVA er egnede handsker overfor xylen (toluen og benzen).

Til de fleste arbejdsopgaver på et skib vil ”4-H/Silvershield handsken” været egnet. Handsken er opbygget af 4-5 folielag og 4-H-handsken er bestandig overfor de fleste kemikalier herunder epoxy-produkter, de fleste organiske oplysningsmidler (herunder xylen) og farve/lakprodukter i minimum 4 timer. Handsken er dog noget stiv i det og kan derfor være vanskelig at arbejde med. Hvis man har behov for det kan en tynd engangshandske af latex eller vinyl, uden på 4H handsken give et bedre greb og bedre føling.

Nitrilhandsker kan anvendes til olieprodukter. Til forskellige olieprodukter anbefales også henholdsvis neopren, vitron og PVC handsker.

Beskyttende creme må ikke benyttes under eller i stedet for handsker.

 

Brugen af handsker

Handskerne skal passe (der findes ofte forskellige størrelser) og de skal være rene, hele og tørre. Det er derfor vigtigt, at der er mulighed for at aftørre handskerne og at hænge dem frit til tørre/afdampning, hvis de er egnede til flergangsbrug. Kemikaliehandsker kan, afhængig af materialet på indersiden, være ubehagelige eller kolde at have på. Det hjælper at bruge en bomuldshandske indenunder. Bomuldshandsker opsuger også sved, så huden ikke bliver blødt op.

Det er en god idé at lave en planche, der viser hvilke handsker, der findes om bord på skibet og hvilke arbejdsopgaver og kemikalier, de forskellige handsker er beregnet til. Det må i det hele taget anbefales, at kontakt mellem hud og kemikalier begrænses mest muligt. Men det vil også sige, at når man uundgåeligt får kemikalier på huden, bør man hurtigst muligt skylle og vaske. Man bør også af den grund vælge de mindst farlige kemikalier og anvende arbejdsmetoder og tekniske hjælpemidler, der nedsætter kontakten.