Som nyvalgt eller ny udpeget til sikkerhedsorganisationen har du et ekstra medansvar for arbejdsmiljøet om bord. For at varetage den nye rolle, har du brug for ny viden såsom at være god til at observere, lytte og turde tage ordet under møderne – vi hjælper dig på vej her. 

 

valg og udpegning

Det er alle menige om bord, der blandt sig skal vælge én sikkerhedsrepræsentant eller flere, hvis skibet har en besætningsfastsættelse på mere end 14 personer. Det er altså et tillidserhverv og ikke bare en bestemt stillingsbetegnelse, der automatisk er ”valgt” sikkerhedsrepræsentant. Valget gælder så længe du er påmønstret skibet, dog længst i to år. 

For fremmedflagede skibe kan der gælde andre grænser for valg af flere sikkerhedsrepræsentanter jf. MLC MOSH vejledningen.

Skibsføreren skal for hver sikkerhedsrepræsentant udpege en arbejdsleder – som sammen med sikkerhedsrepræsentanten udgør en sikkerhedsgruppe. Du kan læse mere om kravene til hvor mange, der skal vælges og udpeges for henholdsvis last og passagerskibe Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde og arbejdsmiljø i handelsskibe. Antallet af medlemmer afhænger endvidere af skibets besætningsfastsættelse.

 

har du gennemført et §16-kursus?

På danskflagede skibe skal medlemmer af sikkerhedsgruppen gennemgå en uddannelse i arbejdsmiljø, også kendt som "§ 16 kursus", ifølge dansk lovgivning. Når en sikkerhedsrepræsentant er valgt og en arbejdsleder udpeget, skal de have gennemført et §16-kursus inden for tre måneder, hvis de ikke har det i forvejen. Denne uddannelse kan gennemføres om bord på skibet som e-learning.

Bestil arbejdsmiljøkursus som e-learning

 

roller og ansvar - kom godt i gang

Som nyvalgt eller ny udpeget til sikkerhedsorganisationen har du nu et ekstra medansvar for arbejdsmiljøet om bord. For at du kan varetage den nye rolle, har du brug for ny viden såsom at være god til at observere, kunne lytte og turde tage ordet under møderne – foruden det med at kende de danske arbejdsmiljøregler. Arbejdsmiljøarbejdet består af to typer af opgaver: De overordnede (strategiske) og de daglige (operationelle) opgaver. De sidst nævnte bør hovedsagelig løses i sikkerhedsgruppen/erne mens de overordnede, der bl.a. handler fastsættelse af konkrete mål for forebyggelse, risikovurdering, samt handlingsplaner foregår i sikkerhedsudvalget. Arbejdsmiljøreglerne handler både om sikkerhed, altså om hvordan man undgår at der sker ulykker, om at du og dine kollegaer ikke får gener eller sygdomme af arbejdet fx dårlig ryg, hørenedsættelse eller eksem samt om trivslen om bord er god, herunder at man får nok hvile, at konflikter løses og at arbejdsopgaverne svarer til ens kvalifikationer. 

Her er 5 forslag til hvordan du som ny kommer i gang med arbejdet i sikkerhedsorganisationen:

  • Tal med din forgænger eller en anden om bord der tidligere har været medlem af sikkerhedsorganisationen.

  • Find ud af om der er aktuelle sager, der skal følges op ved at læse tidligere mødereferater.

  • Find ud af hvordan sikkerhedsorganisationen ser ud på dit skib, og hvordan I om bord tidligere har organiseret dette fx hvor tit holdes møder og hvem deltager.

  • Afklar forventningerne til din nye rolle og etabler et godt samarbejde i sikkerhedsorganisationen.

  • Hold din viden ajour. Se filmen (lovpligtig for medlemmer) og spil spillet – og bliv tilmeldt og deltag på arbejdsmiljøkurset.

Det kan anbefales at rederiet udarbejder en jobbeskrivelse for sikkerhedsorganisationen dvs. for både rederiets og skibsførerens rolle i forhold til arbejdsmiljøarbejdet om bord samt for sikkerhedsrepræsentant og arbejdsleder. En jobbeskrivelse for sikkerhedsorganisationen om bord kunne indledes med rederiets politik for sikkerhedsorganisationen om bord i form af et formål. Derefter kunne henholdsvis skibsførerens, den/de udpegede arbejdsleder og den/de valgte sikkerhedsrepræsentanters ansvar og rolle i sikkerhedsorganisationen beskrives. Derefter noget om hvem der deltager i sikkerhedsudvalgsmøderne, hvor tit møderne holdes og dagsorden for almindelige sikkerhedsudvalgsmøder og ekstraordinære møder. Valget af sikkerhedsrepræsentant bør beskrives og sidst men ikke mindst bør sikkerhedsgruppen/sikkerhedsgruppernes daglige arbejde beskrives.

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i skibe varetages gennem samarbejde mellem rederen, skibsføreren, skibsofficerer og menige om bord.
Det er rederen og skibsføreren har det overordnede ansvar for, at arbejdet om bord tilrettelægges, således at det sker sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Som skibsfører er du født formand for sikkerhedsudvalget og det er ekstra vigtigt, at du går foran og er rollemodel for, hvordan arbejdsmiljøet skal være om bord på dit skib.

Som arbejdsleder er det vigtigt, at du giver plads til samarbejdet i sikkerhedsgruppen og ikke i denne sammenhæng har kasketten på, som den der leder arbejdet. Der skal lyttes aktivt og gives plads til involvering. Det er en vigtig opgave at få samarbejdet i sikkerhedsgruppen i det daglige til at fungere og sammen forelægge problemstillingerne, som en enig sikkerhedsgruppe til møderne i sikkerhedsudvalget.

Som sikkerhedsrepræsentant er det din opgave at samle synspunkter og ideer ind og bringe disse videre i sikkerhedsgruppen og sikkerhedsudvalget. Det er også en vigtig opgave at informere tilbage til dine kollegaer hvad der er gjort, sagt eller under overvejelse. Du skal således repræsentere dem, der har valgt dig. 

Alle kan blive inddraget og få indflydelse ved at stille spørgsmål, rejse emner og komme med forslag, indberette near-miss eller forhold der kan være til fare for sikkerhed eller sundhed. 

En god måde at informere den øvrige besætning om sikkerhedsarbejdet på, er ved at have en liste med navnene på alle sikkerhedsrepræsentanterne og de udpegede arbejdsledere samt hvordan sikkerhedsudvalget er sammensat. Derudover kan man opsætte det seneste mødereferat på opslagstavlen.